06 301 758 33
Bookmarks Twitter Evren Madran Linkedin Evren Madran

Turkse Beëdigde
Vertalingen

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is een vertaling, gemaakt door een vertaler die bij een Nederlandse rechtbank een beëdiging heeft afgelegd en die daardoor gelegaliseerd is. Officiële instanties nemen doorgaans slechts de authenticiteit van Turkse vertalingen aan indien deze door beëdigde Turkse vertalers zijn verricht. Met andere woorden, een beëdigde vertaling is een vertaling:

  • - die gemaakt is door een beëdigd vertaler,
  • - voorzien van een handtekening,
  • - voorzien van een stempel,
  • - voorzien van een verklaring dat het een één op één vertaling betreft zonder veranderingen, interpretaties of correcties,
  • - waarbij de brontekst, vertaalde tekst en beëdigingsverklaring onlosmakelijk aan elkaar zijn vastgemaakt.

Wanneer dient u een beëdigde vertaling te vragen?

Indien u een vertaald document moet overleggen aan een officiële instantie, zoals bijvoorbeeld een Nederlandse overheidsinstantie, een notaris, een verzekeringsmaatschappij of het Turkse consulaat, tenzij er door die instantie uitdrukkelijk wordt vermeld dat een beëdiging niet nodig is, dan bent u vaak verplicht een vertaling te laten beëdigen.

Een beëdigde vertaling is duurder dan een gewone vertaling. Daarom is het onnodig een beëdigde vertaling aan te vragen terwijl dit niet verplicht is. Een voordeel van een niet-beëdigde vertaling is dat de vertaling via e-mail aangeleverd kan worden. Aan de andere kant levert het soms ook problemen op om een niet beëdigde vertaling te overleggen terwijl een beëdigde nodig was.

Indien u er niet zeker van bent of u al dan niet een beëdigde vertaling nodig hebt, is het raadzaam om dit te checken bij de instantie waar u de vertaling gaat aanleveren.

Een onvolledige lijst van onderwerpen waarvoor een Turkse beëdigde vertaler nodig kan zijn, luidt als volgt:

De lijst van onderwerpen
Accountantsverklaringen Adoptieakten
Arbeidsovereenkomsten Contracten
Dagvaardingen Diploma's
Exportdocumenten Faillietverklaringen
Garantieverklaringen Geboorteaktes
Geldleningovereenkomsten Huwelijksakten
Jaarverslagen Juridische stukken
Koopcontracten Leveringsvoorwaarden
Notariële stukken Overheidsdocumenten
Overlijdensakten Pensioenovereenkomsten
Processen-verbaal Scheidingsakten
Statuten Testamenten
Uittreksels Verblijfsdocumenten
Maak kennis met onze professionele aanpak!
Bel 06 301 758 33 of stuur een e-mail naar
info@turkstotaal.nl

Als het de Turkse taal betreft is het in de praktijk mogelijk dat het te beëdigen document op de lijst hieronder vermeld staat.

vanuit Nederlands naar Turks [voorbeelden van documenten die door een beëdigd vertaler Turks - Nederlands dienen beëdigd te worden, die in het Bureau beëdigde tolken en vertalers ingeschreven is] vanuit Turks naar Nederlands [voorbeelden van documenten die door een beëdigd vertaler Nederlands-Turks dienen beëdigd te worden, die in het Bureau beëdigde tolken en vertalers ingeschreven is]
uittreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens doğum kayıt örneği
(echtscheidings)beschikking alım atım sözleşmesi
akte van berusting boşanma kararı
akte van het afstand doen van het Turkse Staatsburgerschap dava dilekçesi
akte van overlijden delil teşkil edecek evrak ve malzeme
apostille / apostil denetim raporu
bekendmaking Nederlanderschap diploma
beschikking onderbewindstelling evlenme cüzdanı
cijferlijst evlenme kayıt örneği
diploma Faaliyet Belgesi
douanelijst hastane faturası
echtscheidingsverzoek ihale belgesi
geboorteakte ikâmet teskeresi / ikâmet izni
kennisgeving van inschrijving ikâmetgah
loonstrookje imza sirküleri
medische verklaring iş akti
Nederlandse identiteitskaart lisans
Nederlandse paspoort mahkeme kararı
proces-verbaal getuigenverhoor not çizelgesi / transkript
referteverklaring ruhsatlandırma belgesi
salarisspecificatie sabıka kaydı
uittreksel uit de huwelijksakte T.C. nüfus cüzdani
verblijfsaantekeningen kennismigrant T.C. pasaportu
verblijfsdocument tanık ifadesi
verblijfsvergunning tapu
verklaring van huwelijksbevoegdheid Ticaret Sicil Gazetesi
verklaring van non-appel tutanak
volmacht vatandaşlığa geçiş belgesi
werkgeversverklaring vekâletname

Zwijndrechtsestraat 38 3073 RN Rotterdam / Le Mairekade 74   1013 CD Amsterdam
T 06 301 758 33 | E info@turkstotaal.nl
KVK Amsterdam: 34351805
Aanbevolen: Detren [vertaalbureau Turks-Duits; tolk & vertaler Turks-Duits in Duitsland] | Tumateks [vertaalbureau Turks-Duits; tolk & vertaler Turks-Duits in Turkije]